شهدای دانش آموز شهرستان فردوس

شهدای دانش آموز فردوس
شهدای دانش آموز فردوس

 

 



ردیف



نام ونام خانوادگی



تاریخ تولد



تاریخ شهادت



۱



ولی الله اتفاقی



۱۵/۱۰/۴۸



۲۴/۱۰/۶۵



۲



غلامحسین ادهمی



۱۶/۲/۴۳



۹/۹/۶۰



۳



سید کاظم آقایی



۵/۲/۴۹



۲۴/۱۰/۶۵



۴



علی ا سدی نرم



۶/۱/۴۳



۱۹/۶/۶۴



۵



علیرضا اسماعیل کمال



۲۵/۹/۴۹



۴/۱۱/۶۵



۷



حسن ایادی



۱۰/۹/۴۴



۳/۳/۶۱



۸



حسین ایوانی



۱/۸/۴۶



۱۹/۸/۶۲



۹


محمد رضا
بانوی



خانکوک



۴/۸/۴۶



۱۵/۲/۶۱



۱۰



محمد حسن برادران



۲۰/۱۰/۴۱



۱۰/۲/۶۱



۱۱



محمود بیکی زاده



۵/۱۲/۴۷



۲۳/۱۰/۶۵



۱۲



سید جواد پروانه جلیلی



۱۵/۹/۴۵



۶/۵/۶۵



۱۳



ولی الله تجلی



۲/۱/۴۶



۲۶/۵/۶۲



۱۴



غلامعلی تقوایی



۱۴/۴/۴۷



۱۹/۱۰/۶۵



۱۵



خسرو تقی زاده



۲۰/۶/۴۵



۸/۵/۶۲



۱۶



هادی جوادی



۵/۸/۴۸



۱۲/۳/۶۷



۱۷



سید علی حاتمی



۱/۱/۴۹



۱۳/۴/۶۵



۱۸



محمد کلوخ حسین پور



۵/۴/۴۴



۲۹/۱/۶۲



۱۹



غلامحسین خلیل نیا



۲۸/۲/۴۲



۳/۳/۶۱



۲۰



حسین دباغ



۲۶/۱۱/۴۷



۱۰/۴/۶۵



۲۱



محمد رضا دباغ



۹/۸/۴۳



۲۳/۱۰/۶۳



۲۲



محمد رضا دشتی



۲۳/۱۰/۴۰



۱۴/۱۱/۶۱



۲۳


عبدالرحیم
دوزنده فردوسی



۹/۲/۴۴



۱۰/۶/۶۵



۲۴



ذبیح الله  دهقان باغستان



۲۰/۵/۴۹



۲۱/۱۰/۶۵



۲۵



محمد رضا دهقان



۱/۱/۴۱



۸/۵/۶۲



۲۶



مهدی ذهبی



۳/۱۱/۴۴



۲۱/۱۱/۶۴



۲۷



محمد رفتاری



۱۰/۱۱/۴۸



۶/۱۱/۶۵



۲۸



محمد اکبررفتاری برون



۲۰/۹/۴۵



۲۱/۱۰/۶۵



۲۹



شکر الله زارعی



۱/۱/۴۹



۴/۱۰/۶۵



۳۰



غلامحسین زارعی بیدسکان



۵/۷/۴۶



۱۰/۶/۶۵



۳۱



محمد رضا زین العابدین زاده



۲۳/۴/۴۴



۲۲/۱/۶۲



۳۲



علیرضا سعید زاده



۱۰/۹/۴۷



۳۰/۲/۶۵



۳۳



سید علی سید محمدی



۱۵/۴/۴۲



۷/۵/۶۱



۳۴



پرویز شرفی



۱۰/۱۲/۴۶



۱۰/۶/۶۵



۳۵


محمد حسن شیخی
زاده



۲۴/۱/۴۱



۲۹/۱۱/۶۰



۳۶


محمد ابراهیم
صالح پور



۳/۶/۴۴



۲/۱۱/۶۵



۳۷



محمود صبوری



۱۱/۱/۴۳



۲۳/۴/۶۱



۳۸



سید محمد طبسی



۴/۵/۴۷



۲۳/۱۰/۶۵



۳۹



مهدی عصاریان



۱۰/۴/۵۰



۱۹/۱۱/۶۶



۴۰



محمد رضا فخار جوان



۶/۱/۴۷



۳/۱۱/۶۵



۴۱



مجید قهرمانی



۱۵/۱۱/۴۴



۲۶/۹/۶۱



۴۲



جواد کاووسی



۱/۵/۴۷



۸/۵/۶۲



۴۳



رحمان کرمی



۱/۶/۴۴



۱۴/۹/۶۱



۴۴



حسین کیانی



۱۴/۱/۴۹



۳۰/۲/۶۵



۴۵



علی لطفی



۱/۶/۴۹



۱۲/۳/۶۷



۴۶



عبدالعظیم متولی حبیبی



۴/۸/۴۰



۲۳/۱/۶۲



۴۷



محمد محب راد



۱۰/۶/۴۹



۳۰/۱۲/۶۶



۴۸



حسین محمدزاده



۷/۴/۴۷



۲۵/۸/۶۶



۴۹



علی محمدزاده



۱۰/۱۱/۴۸



۴/۱۰/۶۵



۵۰



سید احمد محمودی



۵/۱/۵۰



۲۶/۱۰/۶۵



۵۱



حمید رضا ملکی



۱/۱/۵۱



۲۲/۱۰/۶۵



۵۲



محمد رضا میداندار



۲۹/۱۰/۴۶



۱۰/۱۱/۶۵



۵۳


سید ابوالفضل
میر جلیلی



۶/۲/۴۶



۷/۵/۶۱



۵۴



سیدرضا میرجلیلی



۱۰/۲/۴۵



۲۴/۱۱/۶۴



۵۵


سید جواد
میررضوی



۳۰/۱۰/۴۵



۳/۳/۶۱



۵۶



جواد ناظری



۲۸/۶/۴۵



۱۷/۵/۶۲



۵۷



محمد علی ناظری



۱۴/۷/۴۶



۲۱/۱/۶۵



۵۸



محمود ناظری



۲۱/۳/۴۴



۲۹/۷/۶۳



۵۹


غلامعلی وطن
پرست



۵/۵/۴۹



۲۵/۱۰/۶۵



۶۰



حسن هوشنگ نزاد



۲۱/۱۰/۴۲



۲۴/۱۲/۶۲



۶۱



هاشم بخشایش



۲۴/۴/۴۸



۴/۱۰/۶۵

 

دکمه بازگشت به بالا