شهدای دانش آموز شهرستان فردوس

شهدای دانش آموز فردوس
شهدای دانش آموز فردوس

 

 ردیفنام ونام خانوادگیتاریخ تولدتاریخ شهادت۱ولی الله اتفاقی۱۵/۱۰/۴۸۲۴/۱۰/۶۵۲غلامحسین ادهمی۱۶/۲/۴۳۹/۹/۶۰۳سید کاظم آقایی۵/۲/۴۹۲۴/۱۰/۶۵۴علی ا سدی نرم۶/۱/۴۳۱۹/۶/۶۴۵علیرضا اسماعیل کمال۲۵/۹/۴۹۴/۱۱/۶۵۷حسن ایادی۱۰/۹/۴۴۳/۳/۶۱۸حسین ایوانی۱/۸/۴۶۱۹/۸/۶۲۹


محمد رضا
بانویخانکوک۴/۸/۴۶۱۵/۲/۶۱۱۰محمد حسن برادران۲۰/۱۰/۴۱۱۰/۲/۶۱۱۱محمود بیکی زاده۵/۱۲/۴۷۲۳/۱۰/۶۵۱۲سید جواد پروانه جلیلی۱۵/۹/۴۵۶/۵/۶۵۱۳ولی الله تجلی۲/۱/۴۶۲۶/۵/۶۲۱۴غلامعلی تقوایی۱۴/۴/۴۷۱۹/۱۰/۶۵۱۵خسرو تقی زاده۲۰/۶/۴۵۸/۵/۶۲۱۶هادی جوادی۵/۸/۴۸۱۲/۳/۶۷۱۷سید علی حاتمی۱/۱/۴۹۱۳/۴/۶۵۱۸محمد کلوخ حسین پور۵/۴/۴۴۲۹/۱/۶۲۱۹غلامحسین خلیل نیا۲۸/۲/۴۲۳/۳/۶۱۲۰حسین دباغ۲۶/۱۱/۴۷۱۰/۴/۶۵۲۱محمد رضا دباغ۹/۸/۴۳۲۳/۱۰/۶۳۲۲محمد رضا دشتی۲۳/۱۰/۴۰۱۴/۱۱/۶۱۲۳


عبدالرحیم
دوزنده فردوسی۹/۲/۴۴۱۰/۶/۶۵۲۴ذبیح الله  دهقان باغستان۲۰/۵/۴۹۲۱/۱۰/۶۵۲۵محمد رضا دهقان۱/۱/۴۱۸/۵/۶۲۲۶مهدی ذهبی۳/۱۱/۴۴۲۱/۱۱/۶۴۲۷محمد رفتاری۱۰/۱۱/۴۸۶/۱۱/۶۵۲۸محمد اکبررفتاری برون۲۰/۹/۴۵۲۱/۱۰/۶۵۲۹شکر الله زارعی۱/۱/۴۹۴/۱۰/۶۵۳۰غلامحسین زارعی بیدسکان۵/۷/۴۶۱۰/۶/۶۵۳۱محمد رضا زین العابدین زاده۲۳/۴/۴۴۲۲/۱/۶۲۳۲علیرضا سعید زاده۱۰/۹/۴۷۳۰/۲/۶۵۳۳سید علی سید محمدی۱۵/۴/۴۲۷/۵/۶۱۳۴پرویز شرفی۱۰/۱۲/۴۶۱۰/۶/۶۵۳۵


محمد حسن شیخی
زاده۲۴/۱/۴۱۲۹/۱۱/۶۰۳۶


محمد ابراهیم
صالح پور۳/۶/۴۴۲/۱۱/۶۵۳۷محمود صبوری۱۱/۱/۴۳۲۳/۴/۶۱۳۸سید محمد طبسی۴/۵/۴۷۲۳/۱۰/۶۵۳۹مهدی عصاریان۱۰/۴/۵۰۱۹/۱۱/۶۶۴۰محمد رضا فخار جوان۶/۱/۴۷۳/۱۱/۶۵۴۱مجید قهرمانی۱۵/۱۱/۴۴۲۶/۹/۶۱۴۲جواد کاووسی۱/۵/۴۷۸/۵/۶۲۴۳رحمان کرمی۱/۶/۴۴۱۴/۹/۶۱۴۴حسین کیانی۱۴/۱/۴۹۳۰/۲/۶۵۴۵علی لطفی۱/۶/۴۹۱۲/۳/۶۷۴۶عبدالعظیم متولی حبیبی۴/۸/۴۰۲۳/۱/۶۲۴۷محمد محب راد۱۰/۶/۴۹۳۰/۱۲/۶۶۴۸حسین محمدزاده۷/۴/۴۷۲۵/۸/۶۶۴۹علی محمدزاده۱۰/۱۱/۴۸۴/۱۰/۶۵۵۰سید احمد محمودی۵/۱/۵۰۲۶/۱۰/۶۵۵۱حمید رضا ملکی۱/۱/۵۱۲۲/۱۰/۶۵۵۲محمد رضا میداندار۲۹/۱۰/۴۶۱۰/۱۱/۶۵۵۳


سید ابوالفضل
میر جلیلی۶/۲/۴۶۷/۵/۶۱۵۴سیدرضا میرجلیلی۱۰/۲/۴۵۲۴/۱۱/۶۴۵۵


سید جواد
میررضوی۳۰/۱۰/۴۵۳/۳/۶۱۵۶جواد ناظری۲۸/۶/۴۵۱۷/۵/۶۲۵۷محمد علی ناظری۱۴/۷/۴۶۲۱/۱/۶۵۵۸محمود ناظری۲۱/۳/۴۴۲۹/۷/۶۳۵۹


غلامعلی وطن
پرست۵/۵/۴۹۲۵/۱۰/۶۵۶۰حسن هوشنگ نزاد۲۱/۱۰/۴۲۲۴/۱۲/۶۲۶۱هاشم بخشایش۲۴/۴/۴۸۴/۱۰/۶۵

 

دکمه بازگشت به بالا