اسامی شهدای بشرویه

ردیف نام خانوادگی نام فرزند محل شهادت تاریخ شهادت
۱ آکی حسین رمضانعلی شوش ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
۲ ابراهیم زاده محمدعلی ابراهیم غرب ۱۳۶۶/۱۱/۲۷
۳ ابراهیمی محمد محمدحسین عملیاتی جنوب ۱۳۶۱/۰۳/۰۹
۴ ابوالحسنی عدالت پناه حسین رضا شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۷
۵ اسدی غلامرضا محمدحسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۶ اسدی جواد محمد مهران ۱۳۶۲/۰۴/۳۱
۷ اسماعیلی علی اسماعیل دارخوین ۱۳۶۰/۱۱/۱۴
۸ اصغری علی حسین مریوان ۱۳۶۱/۰۷/۲۸
۹ اکبرپورثانی حسین محمد شلمچه ۱۳۶۳/۰۵/۰۴
۱۰ اکبری رجبعلی غلامحسین عملیات‌غرب.اسلام‌آباد ۱۳۶۷/۰۹/۲۴
۱۱ الهیان عباس رضا گیلانغریب-شیاکوه ۱۳۶۰/۰۹/۲۹
۱۲ ایمانی رضا رجبعلی پیرانشهر ۱۳۶۳/۰۶/۱۷
۱۳ باقری حسن رمضان شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۹
۱۴ بخشایش مهدی حسن ام‌الرصاص ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۵ بخشی زاده احمد حسین شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
۱۶ برسرآمد سیدرضا سیدحسن شلمچه ۱۳۶۵/۰۳/۰۸
۱۷ برکاتی سیدمحسن محمدتقی خونین‌شهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳
۱۸ بهادران علی اکبر علی کردستان ۱۳۶۲/۰۴/۰۹
۱۹ بهارمست رضا اسداله جاده خندق ۱۳۶۵/۰۲/۰۲
۲۰ بهرامی علیرضا عباس شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۲۱ بهزادی ثانی حسین رمضان اشنویه ۱۳۶۴/۰۶/۱۹
۲۲ پورعباس محمد عباس مهران ۱۳۶۵/۰۵/۱۵
۲۳ تورانی حسن علی‌اکبر حاج‌عمران ۱۳۶۵/۰۶/۱۰
۲۴ توکلی محمدحسین غلامرضا مانورفجر جنوب ۱۳۶۹/۱۱/۱۴
۲۵ توکلی علی محمدحسین شلمچه ۱۳۶۱/۰۲/۰۳
۲۶ ثقفی فر حسین رمضان شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
۲۷ ثنایی فر مهدی محمد مهران ۱۳۶۲/۰۵/۲۱
۲۸ جباری هاشم باقر ***** ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
۲۹ جهانطلب مهدی حسین شیاکوه ۱۳۶۰/۱۰/۱۷
۳۰ جهانیان حسن باقر ابوغریب ۱۳۶۲/۰۲/۰۶
۳۱ چمن آرا حسن علی سومار ۱۳۶۱/۰۷/۲۶
۳۲ چوپان زاده غلامرضا حسین مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۳۳ چوپانی بمانعلی حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۳۴ حاجی حسین عباس شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۳۵ حاجی غلامرضا محمد شلمچه ۱۳۶۵/۰۵/۱۲
۳۶ حدادیان حسین محمدعلی جبهه سومار ۱۳۶۱/۰۹/۲۸
۳۷ حسن زاده شکرالله حسن جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
۳۸ حسین زاده اول رضا علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۸
۳۹ حسینی مهدی علی گلباف کرمان ۱۳۸۴/۰۳/۰۶
۴۰ حسینی نزاد محبی حسین صادق شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳
۴۱ حکیمیان مهدی علی‌اکبر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۴۲ حیدرنژاد عباس حیدرمحمد بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۴۳ حیدری محمدعلی علیرضا جزیره مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۴۴ خاکساری مقدم سیدمحمد سیدحسین ام‌الرساس ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
۴۵ خندان محمد عباس پنجوین.غرب ۱۳۶۲/۰۹/۱۷
۴۶ ذبیحی فر سیدمحمد سیدحسن حاج‌عمران ۱۳۶۵/۰۲/۳۱
۴۷ رئوف محمدحسین غلامعلی بستان ۱۳۶۰/۰۹/۱۳
۴۸ رحیمی حسن پور محمد محمدعلی شلمچه.جنوب ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
۴۹ رحیمی حسن پور رمضان حسن چنگوله.جنوب ۱۳۶۶/۰۴/۳۱
۵۰ رحیمی حسن پور محمد حسین شلمچه ۱۳۸۵/۱۲/۰۲
۵۱ رضائیان محمدرضا غلامرضا سومار ۱۳۶۴/۰۱/۰۲
۵۲ رضایی اکبر رضا بستان-شیاکوه ۱۳۶۰/۱۰/۱۸
۵۳ رفیعی محمدعلی رضاقلی شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۵۴ رفیعی علی حسین مهران ۱۳۶۵/۰۴/۱۱
۵۵ رمضانی غلامرضا تاج‌محمد جبهه شرهانی ۱۳۶۲/۰۱/۲۲
۵۶ روایتی مهدی محمدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۵۷ ریگی زاده باقر محمدعلی کرندغرب ۱۳۶۷/۰۵/۰۳
۵۸ زاهدی مقدم غلامرضا علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۷
۵۹ زواریان احمد محمدعلی مشهد ۱۳۸۵/۰۱/۲۶
۶۰ ساداتی پور سیدرضا سیدعلی‌اکبر بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۶۱ سلطان زاده محمدعلی حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۶۲ شجاع مهدی علی‌اصغر سه‌راه‌حسینیه.جنوب ۱۳۶۷/۰۷/۲۲
۶۳ شریفی محترم علی اکبر حسین جنوب ۱۳۶۱/۰۱/۱۱
۶۴ شهابی حسین باقر سومار ۱۳۶۱/۰۹/۳۰
۶۵ شهریاری محمد حسین جزیره مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۶۶ صادق زاده حسین غلامرضا سردشت غرب ۱۳۶۶/۰۵/۲۵
۶۷ صالحی عباس حسن نهرمارد ۱۳۶۱/۰۱/۰۱
۶۸ صالحی علیرضا حسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۶۹ صفارزاده حسینی مهدی غلامحسین خرمشهر ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
۷۰ صفری نادری علی رضا بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۷۱ صفری نادری عباس علی‌اکبر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۷۲ صمدی هاشم عباس **** ۱۳۶۱/۰۱/۲۲
۷۳ طاووسی حسین اکبر شوش جنوب ۱۳۶۱/۰۳/۰۹
۷۴ طاووسی رضا هاشم جبهه‌شرهانی-فکه ۱۳۶۱/۰۱/۳۰
۷۵ طاووسی مهدی اکبر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۷۶ طهانی حسین علی‌اکبر شلمچه ۱۳۶۶/۰۲/۰۸
۷۷ عباس پور مهدی رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
۷۸ عبداله زاده غلامرضا محمد خونین‌شهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۵
۷۹ عبداله زاده مقدم احمد حسن شلمچه ۱۳۶۶/۰۷/۰۹
۸۰ عزیزی محمدرضا اسدالله شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۸۱ عسکری علی حسین گیلانغرب ۱۳۶۰/۱۰/۰۲
۸۲ عطائی زاده محمدرضا محمود بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۸۳ علوی سیدغلامرضا سیدمهدی میمک ۱۳۶۳/۰۷/۲۵
۸۴ علی زاده غلامرضا محمدعلی اهواز ۱۳۶۵/۰۵/۰۴
۸۵ علی زاده محمدرضا محمدعلی فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
۸۶ علی زاده محمدرضا علی کامیاران ۱۳۶۲/۰۷/۱۰
۸۷ علی نژاد غلامرضا حسین خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۰
۸۸ علیخانی محمد محمد اشنویه ۱۳۶۴/۰۴/۲۴
۸۹ غلامیان محمد غلامرضا شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۹۰ غلامیان عباسعلی  غلام حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
۹۱ غنچه رضا علی‌اکبر شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
۹۲ فانی محمدمهدی حسن فکه شرهانی ۱۳۶۲/۰۱/۲۰
۹۳ فرقانی عباس احمد گلیکش ۱۳۵۷/۱۲/۱۲
۹۴ فرهادی محمد حجی کامیاران.کردستان ۱۳۶۱/۰۵/۰۳
۹۵ قاسم پور رضایی مهدی نادعلی فاو.جنوب ۱۳۶۴/۱۲/۰۴
۹۶ قاسمی حسینی مهدی هاشم خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۱
۹۷ قاسمی کفاش علی محمود شمال فکه ۱۳۶۲/۰۱/۲۴
۹۸ قدرتی مجید حسین مریوان ۱۳۶۴/۰۵/۰۴
۹۹ قدیری حسین علی کوشک ۱۳۶۱/۰۴/۲۳
۱۰۰ قربانی امیرقلی رحمان مهران.حاج‌عمران ۱۳۶۵/۰۲/۲۵
۱۰۱ قرص زر مهدی رضا ابوقریب ۱۳۶۱/۰۱/۲۲
۱۰۲ قلی نیا ثانی حسین علی‌اکبر کوههای خلج ۱۳۷۰/۱۰/۲۵
۱۰۳ قلی نیا عدالتی جواد حسین مسیرنهبندان ۱۳۷۲/۱۱/۰۶
۱۰۴ کاجی علی حسین بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۱۰۵ کامل نیا علی حسین جبهه آبادان ۱۳۶۰/۰۳/۳۱
۱۰۶ کاووسی تاج کوه اله یار غلامحسن مهران ۱۳۶۱/۱۰/۰۱
۱۰۷ کباری حسن حسین بستان جنوب ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۱۰۸ کباری مهدی حسین شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۱۰۹ کباری مهدی حسن مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۱۱۰ کراتی حسین حسن شلمچه.جزیره ماهی ۱۳۶۶/۰۳/۰۹
۱۱۱ کرم پور هوشمند محمد علی حاج عمران ۱۳۶۵/۰۶/۱۰
۱۱۲ کفتری غلامرضا علی‌اکبر ایلام.غرب ۱۳۶۲/۱۱/۲۲
۱۱۳ کفتری محمدرضا محمد شلمچه ۱۳۶۶/۰۲/۰۸
۱۱۴ کیال علیرضا نعمت فکه ۱۳۶۷/۰۴/۲۲
۱۱۵ کیوانفر حسین محمد مانه ۱۳۶۴/۰۳/۲۰
۱۱۶ مجنونی جواد حسین ابوقریب ۱۳۶۲/۰۱/۲۳
۱۱۷ مجنونی محمد علی خونین شهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
۱۱۸ مجنونی غلامرضا رجبعلی جبهه‌جنوب.سایت۵ ۱۳۶۳/۰۱/۳۱
۱۱۹ محمدپور مهدی محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۲
۱۲۰ محمدی سیدحسین سیدمحمد کردستان ۱۳۵۹/۰۳/۲۷
۱۲۱ محمدی مقدم علی رضا سقز غرب ۱۳۶۶/۰۴/۰۹
۱۲۲ محمدی نیک پور مهدی رضا منطقه جنوب ۱۳۶۲/۰۱/۲۴
۱۲۳ محمدی نیک پور محمدحسین رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳
۱۲۴ مرادی مقدم علیرضا غلامرضا جبهه جنوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
۱۲۵ مرادیان حسین علی‌اکبر منطقه جنوب ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
۱۲۶ مرتضوی سیدمحمد سیدرضا جنوب.شوش ۱۳۶۱/۰۲/۰۱
۱۲۷ مشفق ثانی رضا محمدعلی بستان.جنوب ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۱۲۸ مظفری سیدمهدی سیدمحمد مهران ۱۳۶۲/۰۵/۱۴
۱۲۹ معیل عباس رجبعلی جبهه‌حور.مجنون ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
۱۳۰ منفرد حسین محمد کامیاران.قله‌دژن ۱۳۶۳/۰۷/۲۹
۱۳۱ مهدیان حسین علی شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
۱۳۲ مهری حسین غلامرضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
۱۳۳ ناصری محمد عباس شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۳۴ ناظمیان علیرضا رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
۱۳۵ نصرتی مهدی علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳
۱۳۶ نصیرایی هوش هادی محمد بوارین ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
۱۳۷ نظری غلامحسین محمد بستان.جذابـه ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۱۳۸ نظری صفرعلی حجی‌رضا جزیره مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۱۳۹ نظری رمضانعلی غلامرضا جبهه هور ۱۳۶۲/۱۲/۲۶
۱۴۰ نظری زاده علی حبیب‌اله جزیره مجنون ۱۳۶۴/۰۳/۳۱
۱۴۱ نوروزی محمد حسین سومار ۱۳۶۶/۰۶/۲۶
۱۴۲ وفائی مقدم جواد محمدباشی ساحل‌قو.بندرانزلی ۱۳۷۱/۰۴/۲۱
۱۴۳ وکیل زاده محمدحسن عباس اشنویه ۱۳۶۴/۰۶/۱۹
۱۴۴ وکیل زاده محمدعلی حجی‌محمد مهاباد.اشنـویه ۱۳۶۴/۰۶/۱۹
۱۴۵ یعقوبی محمدعلی حسین چنگوله.غرب ۱۳۶۶/۰۴/۳۱
۱۴۶ یوسفی احمد صفرعلی کرند غرب ۱۳۶۷/۰۵/۰۵
۱۴۷ یونسی علی اکبر محمدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
۱۴۸ رمضان زاده علی اصغر رمضان ۱۳۶۵/۰۳/۰۱
۱۴۹ خسروی نسترن جواد چابهار ۱۳۸۹/۰۹/۲۴
دکمه بازگشت به بالا